0728-Jouyou-kanji “策” Stroke Order and Meanings

Sponsored Links

0728-Jouyou-kanji “策” Stroke Order and Meanings

Jouyou Kanji "策"

Jouyou Kanji “策”

Jouyou Kanji "策" Stroke Order

Jouyou Kanji “策” Stroke Order

Stroke # 12 Strokes
On-Yomi さく(saku)
Kun-Yomi むち(muchi)
つえ(tsue)
ふだ(fuda)
はかりごと(hakarigoto)
Meanings Whip, Rod
Stick, Cane
Bamboo tag, card, Label
Stratagem, Trick, Plan
Letter of resignation

Kanji words which contain Kanji “策”, and their meanings

Words Meanings
策応(さくおう-sa ku o u) In collusion with, Helping each other through tactics
策源地(さくげんち-sa ku ge n chi) Strategic base, Operation base, A base behind the battlefield for planning operations and accumulating supplies
策士(さくし-sa ku shi) Tactician, Schemer, Strategist
策動(さくどう-sa ku do u) Maneuvers, Machinations, Scheming
策謀(さくぼう-sa ku bo u) Plot, Scheme, Trick, Machination
策略(さくりゃく-sa ku rya ku) Strategy, Stratagem, Trick
画策(かくさく-ka ku sa ku) Making plan, Maneuver
下策(げさく-ge sa ku) Poor plan
国策(こくさく-ko ku sa ku) National policy
散策(さんさく-sa n sa ku) Stroll, Walking
上策(じょうさく-jo u sa ku) Good plan, Excellent plan, Best policy
拙策(せっさく-se ssa ku) Poor policy, Poor plan
対策(たいさく-ta i sa ku) Measures against, Countermeasure, Counter-plan
得策(とくさく-to ku sa ku) Good policy, Best plan, Expedient method, Good idea
秘策(ひさく-hi sa ku) Secret plan

Comments

Copied title and URL