Sponsored Links
Kanji

0699-Jouyou-kanji “宰” Stroke Order and Meanings

0699-Jouyou-kanji "宰" Stroke Order and Meanings Stroke # 10 Strokes On-Yomi さい(sai) Kun-Yomi つかさど(る)(tsukasado(ru)) つかさ(...
Sponsored Links